Vaksalaskolan - Den vackra skolan i centrum

Vaksalaskolans historia

En av Sveriges vackraste skolbyggnader

                       

För byggmästaren Anders Diös var Vaksala­skolan – som stod klar 1927 – det första stora bygg­nadsprojektet. Byggnaden ritad av stadsarkitekt Gunnar Leche framstod som ett monu­mentalt exempel på nyklassicistisk stil, och den uppskattas fortfarande som en av Sveriges vackraste byggnader av detta slag. Skolan i stadens utkant, med industrier och arbetar­befolkning, blev som en motpol till Akademiens över­skuggande verksamhet väster om Fyris. Skolan tillsammans med en kyrka, som Leche planerade på en kulle vid torgets östra kant, skulle sluta torgrummet och göra det till ett vackert centrum.

Det allra bästa åt barnen

Trots krisen efter första världskriget hade den tidens ganska oansenliga stad anslagit en – i gällande penningvärde – mycket stor summa, nära 900.000 kronor, till skolbygget. Man ville ge det allra bästa åt barnen. Enbart förstklassigt byggnadsmaterial har använts. Kalksten från Yxhult, för­näm­ligt smide från en av stadens smidesmästare och helsingborgsklinker till korridorgolven. Även donatorer har bidragit, exempelvis pryds tvättställsnischerna i korridorerna med kakelbilder av Uppsalaindustrier och uppländska vallonbruk.

En skola för framtiden

Att det gällde att bygga en modern skola för framtiden, förstår vi om vi betänker att när Anders Diös kom till Uppsala 1925 fanns det på 30.000 invånare bara ca 370 vatten­toaletter. Vaksalaskolan fick 4 vattentoaletter, två vid lärarrummet och två vid salen för fri­lufts­undervisningen, för övrigt gällde torrdass. Man skrev också historia eftersom skolan var den första som den borgerliga kommunen invigde. Under årens lopp har skolan förskönats med verk av berömda uppländska konstnärer genom gåvor från Uppsala skolors konstförening. Under 1940 talet fick tbc sjuka ligga på översta våningen för att få luft och sol?

En attraktiv byggnad

Hot mot skolan har inte saknats. Gång på gång har man velat förvandla Vaksalaskolan till antingen ett Musikens Hus, Uppsala Nya Konstmuseum, eller åtminstone en Kommunal­admini­strativ Byggnad. En f.d. stads­arki­tekt (salig i förglömmelsen) har till och med menat att det är ett alltför imposant byggnads­verk för att inhysa något så er­barmligt ”trivialt” som en skola med utbildnings­verk­samhet av morgon­dagens samhälls­med­borgare och ledare.

Vaksalaskolan förklarades som byggnadsminne den 5 oktober 2001. 

Bilder från Vaksalaskolan 1925 – 1927   

     

 

   

 

   

 

   

 

 

 

Uppdaterad: