Elevhälsan

Mål för elevhälsan

Alla barn och ungdomar behöver känna stöd för att må bra och klara målen med sin utbildning. Elevhälsan verkar för en positiv helhetssyn för elevernas välbefinnande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Skolans helhetsidé är att utgöra en trygg plats för alla elever där lärande och kunskap sätts i centrum tillsammans med en god studiemiljö. Det skall alltid finnas vuxna som bryr sig om elevens situation och som stödjer vid behov. Såväl psykisk som fysisk hälsa är viktigt för oss.

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt special­pedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus ska ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Skolans elevhälsoteam (EHT)

I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, specialpedagog och rektor. EHT träffas 1 gång i veckan och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar övergripande. Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation, då kallar rektor till en elevhälsomöte (EHM). Elevhälsomötet är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar. Äldre elever deltar ofta på dessa möten. 

 

Uppdaterad: